Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Syfte

För att värna om den personliga integriteten. Alla ska kunna känna sig trygg när de anförtror oss sina
personuppgifter. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta
tillvara rättigheter och personlig integritet.
Syftet med den här policyn är att säkerställa hur vi ska behandla personuppgifter, vad vi använder dem
till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

Bakgrund

Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser. Vår utgångspunkt är att inte
behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de
minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver personuppgifter för att ge bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och
information. Vi kan också behöva personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och
marknadsanalyser.

Man har rätt att motsätta sig att vi använder personuppgifter för direkt marknadsföring.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall
än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna
vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Födelsedatum
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Bankrelaterade uppgifter, tex kontonummer
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Rackstad Bil & Delar försöker i möjligaste mån att inhämta samtycke innan vi börjar behandlar
personuppgifter. Samtycke till behandling av personuppgifter sker genom att berörd person accepterar
våra allmänna villkor. Vid samtycke till våra allmänna villkor samtycker man också till att vi behandlar
dennes personuppgifter.

Man har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dennes
personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra
de skyldigheter vi har i förhållande till gällande person.

Vi får också tillgång till personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver
personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång,
förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för personlig integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte samtyckt givits till det eller
om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut
personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Rackstad Bil & Delar AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur
personuppgifter behandlas och att personliga rättigheter tas tillvara.